Beauvita

Nagelstyliste Druten

 Huisregels en algemene voorwaarden


Huisregels
“Op tijd komen”
  • Uitgangspunt is dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Natuurlijk kunnen er redenen zijn om een afspraak te verzetten of te annuleren, maar doe dit tijdig. Er is tijd voor u gereserveerd in de agenda en wordt te laat komen niet gewaardeerd.
 Bij 15 minuten te laat zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden i.v.m. tijdsplanning. En zijn wij genoodzaakt om 50% van de ingeplande behandeling in rekening te brengen. Deze dient binnen 14 dagen na datum en vóór de eerstvolgende afspraak te zijn voldaan.
Annuleer of verzet uw afspraak tijdig dat is er voor alle partijen prettig.

“No show”
  • Bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Mocht u niet verschijnen op uw afspraak, wordt er een factuur opgemaakt van de voor uw ingeplande behandeling. Deze dient binnen 14 dagen na datum en vóór de eerstvolgende afspraak te zijn voldaan.
Geen kleine kinderen of huisdieren 

Neemt u geen kleine kinderen of huisdieren mee naar de nagelstudio. Dit in verband met hygiëne.  Uw behandeling is een moment van rust en ontspanning voor uzelf. Regel tijdig opvang voor uw kleintje of uw huisdier.

En om vettigheid op de nagels te voorkomen mag er tijdens de behandeling niet gegeten worden, en huid en haar contact worden vermeden.

Betaling
De betaling dient direct na uw behandeling contant of via een betaalverzoek worden voldaan.

Garantie

Er word 1 week garantie gegeven op het los laten van de kunstnagel bij een nieuwe set. Deze vervalt o.a. indien:

 U zonder handschoenen met agressieve chemicaliën werkt.
U de kunstnagels heeft afgebeten, afgebroken door verkeerd gebruik of een actieve sport beoefend, denkend aan contact of balsporten ed.

U de adviezen voor de thuisverzorging niet heeft opgevolgd.  U het advies om medische hulp in te schakelen niet heeft opgevolgd binnen 5 dagen.  U medicijnen gebruikt waar hormonen inzitten, antibiotica/penicilline kuur deze kunnen van invloed zijn op uw nagels

Heeft u bij een collega styliste kunstnagels laten plaatsen en u wilt bij mij een nabehandeling, dan zal hier een meerprijs in rekening worden gebracht.
Verder is de nagelstudio  voorzien van een stof en geur afzuiging, zodat u zo weinig mogelijk hinder van stof en geur zult ondervinden.

Dank voor uw begrip
Algemene voorwaarden


 

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch of per e-mail
gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen nagelstyliste en een cliënt waarop de nagelstyliste deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan nagelstyliste persoonlijk of  telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstyliste het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. De nagelstyliste  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.
Bij het niet door kunnen gaan van de gemaakte afspraak zonder annulering of mededeling, zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.
3. Betaling
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zullen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum aangepast worden op de prijslijsten. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
4. Aansprakelijkheid
De nagelstyliste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstyliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstyliste is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft aangeboden te gebruiken voor of tijdens de behandeling. Tevens is de Nagelstyliste niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of andere pathologie van welke aard dan ook).
5. Garantie
De nagelstyliste geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels. In deze garantieweek worden maximaal 2 kunstnagels kosteloos gerepareerd. 
Deze garantie op een nieuwe set kunstnagels vervalt indien:
*De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden.
*De kunstnagels ondanks negatief advies van de nagelstyliste te lang zijn.
*De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
*De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of "opzettelijk" heeft afgebroken door verkeerd gebruik.
* De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
*De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
*De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
*De cliënt medicijnen gebruikt, en bij zwangerschap.
*De cliënt jonger is dan 16 jaar.
Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters. Ook op overige behandelingen (opvulbehandelingen, lakken, manicuren, verstevigingen, e.d.) wordt geen garantie gegeven.
6. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet de nagelstyliste vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
7. Geheimhouding
De nagelstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
8. Beschadiging & diefstal
De nagelstyliste heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstyliste meldt diefstal altijd bij de politie.
9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na behandeling schriftelijk gemeld worden aan de nagelstyliste. De nagelstyliste moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstyliste de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
10. Nail art
Indien de nagelstyliste een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstyliste. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstyliste. De nagelstyliste mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstyliste het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.                                                                                                                                                 Tijdens de behandeling word er niet gerookt of gegeten.


12. Plezier
Spreekt voor zich en is zeker geen onbelangrijke voorwaarden. Dat de cliënt veel plezier mag beleven tijdens en na de behandeling die de cliënt heeft ondergaan. En de nagelstyliste u graag als een tevreden cliënt terug ziet.
Huisregels

Kunstnagels worden alleen gezet bij personen vanaf 16 jaar of ouder. ( Jonger dan 16 jaar alleen na overleg met styliste )

 

 


E-mailen
Bellen
Map
Instagram