BEAUVITA  Nagelstyliste Druten

Algemene voorwaarden en Privacy beleid van Beauvita nagelstyliste

 

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch of per e-mail
gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen nagelstyliste en een cliënt waarop de nagelstyliste deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan nagelstyliste persoonlijk of  telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstyliste het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. De nagelstyliste  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

Bij het niet door kunnen gaan van de gemaakte afspraak zonder annulering of mededeling, zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.

 

3. Betaling

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zullen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum aangepast worden op de prijslijsten. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

4. Aansprakelijkheid

De nagelstyliste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstyliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstyliste is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft aangeboden te gebruiken voor of tijdens de behandeling. Tevens is de Nagelstyliste niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of andere pathologie van welke aard dan ook).

 

5. Garantie

De nagelstyliste geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels. In deze garantieweek worden maximaal 2 kunstnagels kosteloos gerepareerd. Op overige behandelingen (opvulbehandelingen, lakken, manicuren, verstevigingen, e.d.) wordt geen garantie gegeven.
Deze garantie op een nieuwe set kunstnagels vervalt indien:
*De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden.
*De kunstnagels ondanks negatief advies van de nagelstyliste te lang zijn.

*De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
*De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
* De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
*De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
*De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

*De cliënt medicijnen gebruikt, en bij zwangerschap.

*De cliënt jonger is dan 16 jaar.

Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters.

 

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet de nagelstyliste vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

De nagelstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Beschadiging & diefstal
De nagelstyliste heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstyliste meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na behandeling schriftelijk gemeld worden aan de nagelstyliste. De nagelstyliste moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstyliste de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

10. Nail art

Indien de nagelstyliste een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstyliste. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstyliste. De nagelstyliste mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstyliste het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

12. Plezier

Spreekt voor zich en is zeker geen onbelangrijke voorwaarden. Dat de cliënt veel plezier mag beleven tijdens en na de behandeling die de cliënt heeft ondergaan. En nagelstyliste u graag als een tevreden cliënt terug ziet.

 

13.Huisregels

Tijdens de behandeling word er niet gerookt of gegeten.

Kunstnagels worden alleen gezet bij personen vanaf 16 jaar of ouder. (Jonger dan 16 jaar alleen na overleg met styliste)

 

 

 

 

 

 

Privacy beleid 


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 mei 2018.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Beauvita. U dient zich ervan bewust te zijn dat Beauvita niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Beauvita respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Beauvita of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Beauvita of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

 

Het contactformulier kunt u gebruiken om ons een vraag te stellen of voor het maken van een afspraak. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, en naw- gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie zolang u gebruik maakt van onze diensten.

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Beauvita of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. 

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Beauvita

0653282073

info@beauvita.nl

 

 

 

Beauvita nagelstyliste | 06-53282073  |  info@beauvita.nl | Registratie KvK Tiel,nr 30236130